Etiket arşivi: örneği

Veri Tabanı Sql Komut Örnekleri

Veri ve Tablo Seçimi

Select ile tablodan veriler sütunlar halinde seçilir. From ile sorguların yapılacağı tablonun yolu ve adı belirlenir.

Kullanılışı: Select Sütunlar From Tablo_Adı

Örnek1: Select * From Ogrenci
ya da
Select Ogrenci.* From Ogrenci

Oğrenci adlı tablodaki tüm kayıtlar tüm sütunlarıyla birlikte getirilir..

Örnek2: Select Ad, Soyad, Adres From Ogrenci

Ogrenci adlı tablodaki tüm kayıtların sadece Ad, Soyad ve Adres Alanları Getirilir.

Distinct: Belirtilen alanda kayıtları tek getirir.

All: Varsayılan değerdir. Tüm kayıtları getirir.

Şart Belirleme (Where)

Tablo ya da tablolardan belirli şartlara uyan kayıtların listelenmesinde kullanılmaktadır.

Where ( Şart )

Şart belirlenmesinde kullanılan diğer özel operatörler..

Like:         Benzer
Between:     İki değer arasında
Exists:        Mevcut ise
In:          Kümede ise
Is Null:     Boş ise
Some/Any/All:    Bazısında/Herhangi birinden/Hepsinden

 

Örnek1: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Numara > ‘1234567’

Ogrenci tablosundan Numarası 1234567’den büyük olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir..

Örnek2: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Ad = ‘Zeynep’ OR Ad = ‘Halis’

Ogrenci tablosundan adı Zeynep ya da Halis olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir.

Örnek3: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Ad Like ‘_A%’

Ogrenci tablosundan Adının ikinci harfi ‘A’ olan öğrencilerin Numara, Ad, Soyad alanları listelenir.

Örnek4: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Numara >= ‘034510010’ And Numara<= ‘034510020’

Ogrenci tablosundan numaraı ‘034510010’ ile ‘034510020’ arasında olan öğrencilerin Numara, Ad, Soyad alanları listelenir.

Örnek5: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Adres is Null

Ogrenci tablosundan Adres alan değeri olmayan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir.

Sıralama (Order By)

Belirtilen sütun ya da sütunlara bağlı olarak artan ya da azalan sırada tablodaki kayıtların listelenmesinde kullanılmaktadır.

Kullanımı: Order By (Alan1 [ ASC ya da DESC ]), [Alan2 [ ASC ya da DESC ] …]

ASC: Ascending (Artan)
Desc: Descending (Azalan)

Örnek1: Select * From Ogrenci
Where Final < 50
Order By Numara

Ogrencı tablosundan Final notu 50’den küçük olan öğrenciler Numara sırasına göre artan olacak şekilde tüm sütun bilgileriyle listelenir..

Örnek2: Select * From Ogrenci
Order by ad Desc, Soyad Desc

Ogrenci tablosundan Ad ve Soyad alanına göre azalan olacak şekilde öğrenciler tüm sütun bilgileriyle listelenir..

Grup Oluşturma (Group By)

Tablolar üzerinde gruplandırma yapılarak sorguların oluşturulmasında kullanılmaktadır.

Kullanımı: Group By (Alan)

Örnek1: Select OgrNo From Notlar
Group By OgrNo

Grup Şartı Belirleme (Having)

Gruplandırmalara yönelik kısıtlama amacıyla şart ifadelerinin verilmesinde kullanılırlar.

Kullanımı: Having (Şart)

Incoming search terms:

 • veri taban rnekleri
 • veritabanı örnekleri
 • veritabanı sql örnekleri
 • sql veritabanı örnekleri
 • veri tabanı örnekleri
 • veritabanı tablo örnekleri
 • veri tabanı örnekleri indir
 • veritaban? ?rnekleri
 • veri tabanısql komutları

Veri Tanımlama Dili Komutları

Oluşturma Deyimi (Create)

Create Table Kimlik

(   Numara     Char(9),
Ad       Char(15),
Soyad    Char(15),
Telefon    Char(13),
Adres    Char(50)

)

Kısıtlamalar

Not Null    : Veri girişinde Null (Boş) değer engellenir..
Unique        : Girilen verinin tabloda tek olması sağlanır.
Primary Key : Birincil anahtar özelliği verir. Tabloda tek olmasını sağlar.
Foreign Key : Yabancı anahtar özelliği verilir.

İndeks Oluşturma: (Create İndeks)

İndeksler kullanılarak sorgulama işlevleri hızlandırılabilmektedir.

Create Index  İndeks_Adı on Tablo_Adı (Sütun1 İndeks_Yönü, Sütun2 İndeks_Yönü, …)

İndeks_Adı  : Oluşturulan indekse verilecek isim
Tablo_Adı   : İndeksin geçerli olduğu tablo ya da görünüm adı
Sütun       : İndeksin tabloda hangi alan ya da alanlara göre yapılacağı belirtilir.
İndeks_Yönü : Asc (default) artan sıralama, Desc azalan sıralama verir.

Görünüm Oluşturma: (View)

Mevcut tablo ya da tabloların sadece istenilen sütünlarının veya belirtilen şartlara uyan kayıtlarının görülüp üzerinde işlemlerin yapılmasına izin verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Create View  View_Adı ( View_Sütun1, View_Sütun2 …)
As
SQL_Cümlesi

View_Adı     : Oluşturulacak View için verilecek ad
View_Sütun   : Oluşturulan View’da sütunların alacağı adlar
SQL_Cümlesi  : SQL değimlerinden oluşan ifade

Silme Deyimi: (Drop)

Mevcut tablo, index ve view gibi veritabanı nesnelerin silinmesi amacıyla kullanılır.

Drop Table   Silinecek_Tablo

Silinecek_Tablo: Silinmesi istenen tablonun adı

Değiştirme Deyimi: (Alter)

Tablo, index ve view gibi veritabanı nesneleri üzerinde değişiklikler yapmak için kullanılmaktadır..

Alter Table   Tablo_Adı  Ekle/Sil(Değiştir   Sütun_İsmi [Veri_Tipi Kısıtlama]

Tablo_Adı         : Üzerinde değişikliklerin yapılacağı tablonun adı.
Ekle/Sil/Değiştir : Drop Column ise belirtilen sütun tablodan silinir. Add ise tabloya eklenir. Alter Column ise alanda değişiklik yapılır.
Veri_Tipi         : Add ve Alter column ile birlikte kullanılır. Eklenen sütun için tip belirlenir.
Kısıtlama         : Alter Column ile birlikte kullanılır. Eklenen sütun için kısıtlama belirlenir

Incoming search terms:

 • veri tanimlama dili komutlari
 • not null deyimi

Veri İşleme Dili komutları

Kayıt Ekleme (İnsert İnto)

Insert Into Tablo_Adı (Sütun Listesi) Values (Veri_Listesi)

Tablo_Adı    : Yeni kayıtın ekleneceği tablo adı
Sütun_Listesi: Tabloya eklenecek verilere ilişkin alan listesi
Veri_Listesi : Sütun listesine uyumlu sırada veri listesi

Tablo Güncelleme (Update)

Update Tablo_Adı
Set    Sütun1 = Yeni_Değer1,
Sütun2 = Yeni_Değer2

Tablo_Adı  : Güncelleme yapılacak olan tablonun adı
Sütun      : Tablonun güncelleme yapılacak olan sütunu
Yeni Değer : Sütuna verilecek yeni değer

Kayıt Silme (Delete)

Delete From Tablo_Adı

Tablo_Adı: Kayıt ya da kayıtların silineceği tablonun adı.