Veri Tabanı Sql Komut Örnekleri

Veri ve Tablo Seçimi

Select ile tablodan veriler sütunlar halinde seçilir. From ile sorguların yapılacağı tablonun yolu ve adı belirlenir.

Kullanılışı: Select Sütunlar From Tablo_Adı

Örnek1: Select * From Ogrenci
ya da
Select Ogrenci.* From Ogrenci

Oğrenci adlı tablodaki tüm kayıtlar tüm sütunlarıyla birlikte getirilir..

Örnek2: Select Ad, Soyad, Adres From Ogrenci

Ogrenci adlı tablodaki tüm kayıtların sadece Ad, Soyad ve Adres Alanları Getirilir.

Distinct: Belirtilen alanda kayıtları tek getirir.

All: Varsayılan değerdir. Tüm kayıtları getirir.

Şart Belirleme (Where)

Tablo ya da tablolardan belirli şartlara uyan kayıtların listelenmesinde kullanılmaktadır.

Where ( Şart )

Şart belirlenmesinde kullanılan diğer özel operatörler..

Like:         Benzer
Between:     İki değer arasında
Exists:        Mevcut ise
In:          Kümede ise
Is Null:     Boş ise
Some/Any/All:    Bazısında/Herhangi birinden/Hepsinden

 

Örnek1: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Numara > ‘1234567’

Ogrenci tablosundan Numarası 1234567’den büyük olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir..

Örnek2: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Ad = ‘Zeynep’ OR Ad = ‘Halis’

Ogrenci tablosundan adı Zeynep ya da Halis olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir.

Örnek3: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Ad Like ‘_A%’

Ogrenci tablosundan Adının ikinci harfi ‘A’ olan öğrencilerin Numara, Ad, Soyad alanları listelenir.

Örnek4: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Numara >= ‘034510010’ And Numara<= ‘034510020’

Ogrenci tablosundan numaraı ‘034510010’ ile ‘034510020’ arasında olan öğrencilerin Numara, Ad, Soyad alanları listelenir.

Örnek5: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Adres is Null

Ogrenci tablosundan Adres alan değeri olmayan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir.

Sıralama (Order By)

Belirtilen sütun ya da sütunlara bağlı olarak artan ya da azalan sırada tablodaki kayıtların listelenmesinde kullanılmaktadır.

Kullanımı: Order By (Alan1 [ ASC ya da DESC ]), [Alan2 [ ASC ya da DESC ] …]

ASC: Ascending (Artan)
Desc: Descending (Azalan)

Örnek1: Select * From Ogrenci
Where Final < 50
Order By Numara

Ogrencı tablosundan Final notu 50’den küçük olan öğrenciler Numara sırasına göre artan olacak şekilde tüm sütun bilgileriyle listelenir..

Örnek2: Select * From Ogrenci
Order by ad Desc, Soyad Desc

Ogrenci tablosundan Ad ve Soyad alanına göre azalan olacak şekilde öğrenciler tüm sütun bilgileriyle listelenir..

Grup Oluşturma (Group By)

Tablolar üzerinde gruplandırma yapılarak sorguların oluşturulmasında kullanılmaktadır.

Kullanımı: Group By (Alan)

Örnek1: Select OgrNo From Notlar
Group By OgrNo

Grup Şartı Belirleme (Having)

Gruplandırmalara yönelik kısıtlama amacıyla şart ifadelerinin verilmesinde kullanılırlar.

Kullanımı: Having (Şart)

Incoming search terms:

  • veri taban rnekleri
  • veritabanı örnekleri
  • veritabanı sql örnekleri
  • sql veritabanı örnekleri
  • veri tabanı örnekleri
  • veritabanı tablo örnekleri
  • veri tabanı örnekleri indir
  • veritaban? ?rnekleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.